Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bureau Wissel

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter inzage per maart 2020 en van toepassing op alle overeenkomsten en verlengingen van bestaande overeenkomsten. 

Artikel 1                       Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bureau Wissel (hierna te noemen Bureau Wissel) 

Bureau Wissel gevestigd aan de Heliodoorstraat 5 6534 SH, Nijmegen, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.  

Opdrachtgever 

De contractpartij van Bureau Wissel. 

Overeenkomst  

De overeenkomst tussen Bureau Wissel en opdrachtgever omtrent de uitvoering van diensten zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen documenten, de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard of later aan worden toegevoegd.  

Partijen  

Bureau Wissel en opdrachtgever.  

Artikel 2                       Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bureau Wissel diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Bureau Wissel. In geval van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van, door Bureau Wissel bij de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3                        Totstandkoming overeenkomst 

Offertes van Bureau Wissel zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een overeenkomst komt tot stand na akkoord op een offerte of een opdracht bevestiging. Tevens is een aanbieding per mail rechtsgeldig en wordt beschouwd als een overeenkomst indien de opdrachtgever op de mailaanbieding reageert met “ok” of “akkoord” of enige schriftelijke reactie die een akkoord aangeeft. 

Artikel 4                       Dienstverlening 

4.1 De diensten waarvan opdrachtgever gebruik wenst te maken worden omschreven in een overeenkomst. Eventuele aanvullingen, wijzigingen en incidentele diensten welke niet in de initiële overeenkomst zijn neergelegd, vangen pas aan na ondertekening van een daartoe opgesteld document welke vanaf dat moment integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.  

Artikel 5                          Duur en beëindiging overeenkomst / Termijn 

5.1 Indien sprake is van een re-integratietraject kan op ieder moment door de opdrachtgever beëindigd worden, tenzij in de overeenkomst anders aangegeven. 

5.2 Tussentijds ontbinding van de overeenkomst is behoudens navolgende gevallen niet mogelijk. 

 1. de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling  of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt; 
 2. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat; 
 3. Bureau Wissel dit ingevolge wettelijke regelingen noodzakelijk acht. 
  1. Overgang van onderneming of fusie door een beider partijen is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. 
  1. Indien Bureau Wissel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is Bureau Wissel eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Bureau Wissel nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. Bureau Wissel is niet gebonden aan (leverings-) termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Bureau Wissel en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

Artikel 6                     Rechten en verplichtingen Bureau Wissel

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer al hetgeen opdrachtnemer nodig heeft voor het deugdelijk kunnen uitvoeren van de overeengekomen diensten. Bureau Wissel is niet aansprakelijk voor vertragingen  en/ of ondeugdelijkheden in de nakoming van haar verplichtingen indien deze voortvloeien uit een onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever. Er wordt met opdrachtgever een duidelijke afspraak gemaakt hoe de noodzakelijke informatie aangeleverd moet worden. 

Artikel 7                       Tarieven en betaling 

 1. Voor alle diensten gelden de prijzen in de door de opdrachtgever getekende en geaccordeerde offerte.  
 2. Bureau Wissel zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen conform het door Bureau Wissel vast te stellen tarievenoverzicht. 
 3. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan opdrachtgever – meestal als gevolg van het feit dat de werknemer/cliënt niet komt opdagen – geplande werkzaamheden niet door Bureau Wissel op de afgesproken datum kunnen worden verricht, dan is opdrachtgever een no show vergoeding verschuldigd van € 100 vanuit de vaststelling dat Bureau Wissel inclusief reistijd een aantal uren heeft moeten reserveren voor de geplande afspraak . De no show wordt gezien als een tegemoetkoming in de gemaakte kosten/reserveringen. 

De no show geldt voor alle vormen van dienstverlening waarbij een persoonlijke afspraak wordt gepland en waarbij de cliënt niet komt opdragen zonder opgaaf van reden, of de afspraak te laat afzegt waardoor de professional geen ruimte meer heeft om wijzigingen in diens agenda aan te brengen.  Voor alle vormen van dienstverlening waarbij sprake is van een “intake gesprek”  geldt de no show uitsluitend voor het eerste gesprek, het intake gesprek, niet voor vervolg activiteiten. De overeengekomen vergoeding is evenwel niet verschuldigd bij schriftelijke en incidentele annulering van afspraken met de door Bureau Wissel ingeschakelde professional uiterlijk 24 uur voor aanvang afspraak.

Na deze termijn wordt bij een no-show het tarief van de deskundige in rekening gebracht.   4. Door Bureau Wissel aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd. 

 • Betalingen door opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is vastgelegd. Deze termijn geldt als fatale termijn. Deze termijn is tevens de reclame- periode. Vanaf het moment waarop opdrachtgever in verzuim is, zal hij aan Bureau Wissel  vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.   Voorts is Bureau Wissel alsdan gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten. 
 • Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.  


Artikel 8                       Aansprakelijkheid 

 1. Bureau Wissel is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Bureau Wissel. 
 2. Voor overige gevallen is Bureau Wissel uitsluitend aansprakelijk voor: 
 3. schade door dood of lichamelijk letsel van medewerkers van opdrachtgever, als

rechtstreeks gevolg van beroepsfouten (waaronder begrepen vergissingen, veronachtzamingen en overig onzorgvuldig gedrag) tot een maximum bedrag van 

€ 2.000.000 (zegge twee miljoen Euro) per jaar en per gebeurtenis; 

 • directe schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of als gevolg van het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst.  

De aansprakelijkheid van Bureau Wissel is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW) (bij

duurovereenkomsten gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande 12 maanden voor de aansprakelijkstelling gefactureerde vergoedingen) per jaar met een maximum van € 50.000 (zegge vijftig duizend Euro) per gebeurtenis. Bureau Wissel is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

3. Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens Bureau Wissel vervalt indien opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Bureau Wissel binnen 3 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Bureau Wissel wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien opdrachtgever Bureau Wissel in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Bureau Wissel nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. 

Artikel 9                         Niet- toerekenbare tekortkoming 

 1. In geval van overmacht van Bureau Wissel zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bureau Wissel onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan Bureau Wissel kan worden toegerekend. 
 2. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Alsdan is opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt. 

Artikel 10                     Intellectueel eigendom 

10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.  

10.2 Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Bureau Wissel opgesteld document, blijft dat recht bij Bureau Wissel rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Bureau Wissel opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Bureau Wissel rusten.  

10.3 Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.  

Artikel 11                       Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van Bureau Wissel is telkens het eigen privacyreglement van toepassing.  

Bij het sluiten van de overeenkomst is dit reglement ter hand gesteld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kenbaar maken van dit reglement ten opzichte van haar werknemers.  

 • Opdrachtgever vrijwaart Bureau Wissel voor alle aanspraken van derden die jegens Bureau Wissel mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.  
 • Partijen zullen alle informatie, knowhow, cliënt gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst. 

 • Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een

geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking. 

 • Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken. 
 • De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst voor een periode van drie jaar van kracht blijven.  

Artikel 12                    Slotbepalingen 

 1. Behoudens schriftelijk toestemming van Bureau Wissel is het opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Bureau Wissel niet op onredelijke gronden zal onthouden. 
 2. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q.  overeenkomst volledig van kracht blijven en zal Bureau Wissel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan. 

Artikel 13                      Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen Bureau Wissel en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • Geschillen die in verband met overeenkomsten mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.  

Bureau Wissel, Heliodoorstraat 5 te Nijmegen